Algemene voorwaarden

DownloadDownload: Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. Speedyellow.com is een eenmanszaak die zich ten doel stelt tot het aanbieden van een online platform waarop Gebruikers in de vorm van verschillende abonnementen advertenties kunnen plaatsen omtrent de verkoop van voertuigen in meest ruime zin, zoals maar niet uitsluitend auto’s, motorfietsen, bestelwagens, boten, vliegtuigen, en industriële machines. Deze verkoop kan ook internationaal plaatsvinden.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Gebruiker’ verstaan: een natuurlijke persoon of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die een Gebruikersovereenkomst sluit met Speedyellow.com.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: het tegen betaling aanbieden van een mogelijkheid om advertenties te plaatsen op de website van Speedyellow.com.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Gebruikersovereenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen de Gebruiker en Speedyellow.com, een en ander in meest ruime zin.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Account' verstaan: de persoonlijke sectie die door Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt op het Platform.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Abonnement’ verstaan: een van de abonnementen die Speedyellow.com aanbiedt met betrekking tot de verschillende mogelijkheden om te adverteren die Gebruiker kan afsluiten.
7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Platform’ verstaan: het Platform www.speedyellow.com en alle overige aan Speedyellow.com gerelateerde Platforms.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties die gelden tussen Gebruiker en Speedyellow.com.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Speedyellow.com overeengekomen.
3. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden in strijd zijn met een wettelijk voorschrift of andere regelgeving, blijven de overige bepalingen in stand.

Artikel 3 Werking van het Platform
1. Speedyellow.com biedt een online Platform waar Gebruiker gratis lid kan worden door zich in te schrijven via het Platform. Indien een Gebruiker slechts lid wordt en geen Abonnement afsluit, is het niet mogelijk voor Gebruiker om voertuigen te verkopen. Gebruiker kan slechts voertuigen kopen.
2. Gebruiker kan tevens een Abonnement afsluiten om toegang te krijgen de verschillende mogelijkheden om voertuigen te verkopen. Deze Abonnementen worden vanaf artikel 7 van deze Algemene voorwaarden toegelicht.

Artikel 4 Identiteit van Speedyellow.com
1. Speedyellow.com is bij de kvk geregistreerd onder nummer 71055533 en draagt BTW-identificatienummer NL001709673B29. Speedyellow.com is gevestigd aan de Verolmestraat 5 (3244AT) te Nieuwe-Tonge.
2. Speedyellowis per e-mail te bereiken via info@speedyellow.com of middels de website www.speedyellow.com.

Artikel 5 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Speedyellow.com en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Speedyellow.com en Gebruiker mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rotterdam locatie Rotterdam.

Artikel 6 Overige bepalingen
1. Speedyellow.com garandeert dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De ontvangen vertrouwelijke gegevens zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Speedyellow.com kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een niet betrokken derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak of een wettelijk voorschrift. Voor meer informatie omtrent de bescherming van persoonsgegevens verwijst Speedyellow.com naar zijn privacyverklaring, welke te vinden is op de Website.
2. Speedyellow.com is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaardt Speedyellow.com geen aansprakelijkheid voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens welke zijn verstrekt door het Platform.

Speedyellow.com en Gebruiker


Artikel 7 Gebruik van het Platform door Gebruiker
1. Speedyellow.com biedt Gebruikers in eerste instantie de mogelijkheid om op verkoopadvertenties geplaatst op de Website in te gaan.
2. Het gebruik van het Platform van Speedyellow.com door Gebruiker is in eerste instantie gratis.
3. Gebruiker registreert zich tijdens het eerste gebruik van het Platform en aanvaardt daarbij deze Algemene voorwaarden. Speedyellow.com bevestigt de aanmelding aan Gebruiker per e-mail waarbij ook de toegangsgegevens voor het persoonlijke gebruikersaccount worden verstrekt. Met deze bevestiging komt de Gebruikersovereenkomst tot stand waar deze Algemene voorwaarden onder andere op van toepassing zijn.
4. Gebruiker kan er voor kiezen om een Abonnement af te sluiten met Speedyellow.com via de webshop. Wanneer Gebruiker hiervoor kiest, wordt de Gebruikersovereenkomst zoals genoemd in artikel 7.3 van deze Algemene voorwaarden aangepast zodat deze aansluit bij de voorwaarden van het desbetreffende Abonnement. Deze aanpassing geschiedt op het moment dat Gebruiker hiervan een bevestigingsmail ontvangt. Deze Algemene voorwaarden blijven van toepassing op de Gebruikersovereenkomst.

Artikel 8 Het afsluiten van een Abonnement door Gebruiker
1. Gebruiker kan een Abonnement afsluiten via de webshop van het Platform.
2. Gebruiker staat er jegens Speedyellow.com voor in dat de informatie die bij de aanvraag wordt verstrekt juist, compleet en actueel is. Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte informatie alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de informatie indien deze niet langer correct is. Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor de optimale werking van de Diensten.
3. Gebruiker heeft keuze uit de volgende Abonnementen:
a. Single: 1 advertentie online voor 10 euro incl BTW per maand.
b. Brons: 10 advertenties online voor 80 euro ex BTW per maand (dus 8 euro ex BTW per advertentie)
c. Zilver: 25 advertenties online voor 175 euro ex BTW per maand (dus 7 euro ex BTW per advertentie)
d. Goud: 100 advertenties online voor 500 euro ex BTW per maand (dus 5 euro ex BTW per advertentie)
e. Platina: 250 advertenties online voor 1000 euro ex BTW per maand (dus 4 euro ex BTW per advertentie)
4. Voor elk van deze abonnementen geldt dat wanneer een voertuig welke geadverteerd wordt binnen deze 4 weken dan wel maand verkocht wordt, dat Gebruiker deze advertentie mag vervangen door een andere. Dit heeft tot gevolg dat er meer voertuigen dan het aantal afgekochte advertenties verkocht kunnen worden.
5. Voor het Single abonnement geldt dat wanneer een voertuig welke geadverteerd wordt binnen deze 4 weken verkocht wordt, Gebruiker de resterende tijd dat de desbetreffende advertentie nog vervangen kan worden overeenkomstig lid 4 van dit artikel kan bewaren tot een later tijdstip. Het is derhalve niet vereist om de 4 weken dat Gebruiker een advertentie mag plaatsen opeenvolgend te gebruiken. Het bewaren van resterende tijd is mogelijk tot een maximum van 8 weken met uitzondering van het automatisch verval aan het einde van het jaar. Voor abonnementhouders van het abonnement Brons, Zilver of Goud is dit dus niet mogelijk.
6. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een Abonnement af te sluiten op naam van een ander.
7. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een Abonnement te delen met een ander. Speedyellow.com zal hier actief op controleren en het desbetreffende Abonnement bij fraude direct verwijderen. Gebruiker zal het resterende bedrag dat al betaald is niet terug krijgen. Enige kosten die Speedyellow.com maakt omtrent het onderzoek naar de fraude en het verwijderen van het frauduleuze Abonnement komen ten laste van Gebruiker. Speedyellow.com stuurt hiervan een factuur naar Gebruiker, welke binnen veertien (14) dagen dient te zijn voldaan.
8. Indien Gebruiker niet binnen achtenveertig (48) uur een bevestiging van Speedyellow.com heeft ontvangen, dient zij contact op te nemen met Speedyellow.com.

Artikel 9 Betaling van het Abonnement
1. Alle genoemde bedragen op het Platform zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Indien er bedragen zijn die niet bij de prijs zijn inbegrepen, wordt dit aangegeven. Speedyellow.com staat er echter niet voor in dat alle bijkomende kosten zijn genoemd en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld in geval er later extra kosten dienen te worden betaald.
2. Gebruiker betaalt op het moment dat het Abonnement wordt afgesloten. De bedragen van het Single Abonnement gelden voor vier weken, ingaande vanaf de datum waarop het Abonnement is afgesloten. De bedragen van het Brons, Zilver en Goud Abonnement gelden voor één (1) maand, ingaande vanaf de datum waarop het Abonnement wordt afgesloten tot dezelfde datum één (1) maand later.
3. Gebruiker betaalt eens per afrekening zoals omschreven in lid 2 van dit artikel door middel van een automatische incasso, welke tijdens het afsluiten van het Abonnement dient te worden ingesteld.
4. De betaling kan geschieden via Ideal, Paypal of Creditcard. Het staat Gebruiker vrij te kiezen tussen deze mogelijkheden.
5. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Artikel 10 Beëindiging van het Abonnement
1. Aan het eind van de betaalde maand zoals genoemd in artikel 9.2 van deze Algemene voorwaarden wordt het Abonnement automatisch verlengd.
2. Indien blijkt dat er geen automatische incasso is ingesteld door Gebruiker zoals genoemd in artikel 9.3 van deze Algemene voorwaarden, vervalt het Abonnement van Gebruiker onmiddellijk. Enige schade die hierbij wordt opgelopen komt ten rekening van Gebruiker.
3. Het is te allen tijde mogelijk voor Gebruiker om het Abonnement op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Deze termijn geldt vanaf de dag waarop het Abonnement is afgesloten. Dit houdt in dat altijd nog één (1) maandbedrag betaald dient te worden voordat het Abonnement eindigt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Speedyellow.com is niet aansprakelijk indien Gebruiker handelt aan de hand van de informatie Speedyellow.com verstrekt en hierdoor schade oploopt.
2. Speedyellow.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of vertragingen in het platform zelf.
3. Speedyellow.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verloren gaan van gegevens dan wel betalingen doordat er geen automatische incasso is ingesteld, waardoor het Abonnement geëindigd is, zoals bedoeld in artikel 10.2 van deze Algemene voorwaarden.
4. Speedyellow.com garandeert niet dat het Platform en/of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Speedyellow.com is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van het Platform en/of de Diensten.
5. Speedyellow.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten.
6. Speedyellow.com is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. Speedyellow.com is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
8. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Speedyellow.com vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Speedyellow.com binnen een redelijke termijn, nadat de Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
9. Gebruiker vrijwaart Speedyellow.com voor aanspraken van derden die verband houden met de Diensten.
10. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Speedyellow.com.
11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Speedyellow.com, waardoor tijdige, volledige of juiste uitvoering van haar Diensten niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Speedyellow.com zelf of een derde of ernstige storingen in de systemen van Speedyellow.com alsmede enige andere wanprestatie van ingeschakelde derden.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Diensten opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

Artikel 13 Klachten
1. Klachten omtrent de Diensten van Speedyellow.com kunnen worden gemeld door middel van een e-mail naar info@speedyellow.com.
2. Gebruiker dient binnen veertien (14) dagen na constatering van de klacht contact op te nemen met Speedyellow.com, tenzij dit redelijkerwijze niet kan worden vereist.

Zakelijk adverteren?

Wil U zakelijk adverteren?

Vraag uw software leverancier naar de mogelijkheden.

TIJDELIJK GRATIS!

Het adverteren op SpeedYellow.com is tijdelijk gratis! Plaats nu uw advertentie 4 weken lang zonder kosten.

Gevraagd

Gevraagd: Occasion Management Software (World Wide) leveranciers voor een samenwerking met www.speedyellow.com
Interesse? info@speedyellow.com

Compleet aanbod

Op SpeedYellow.com vindt u het meest complete aanbod van alles wat maar een stuur en wielen heeft. Uiteraard auto's en motoren, maar ook vrachtauto's, machines, tractoren, boten, caravans, campers, vliegtuigen en helicopters kunt u hier adverteren.

Zakelijk adverteren?

Wilt u grotere aantallen advertenties kunnen plaatsen en eenvoudig een maandelijkse factuur ontvangen? Dat kan al vanaf € 80 excl BTW per maand voor 10 advertenties. Meer weten? Neem contact met ons op.

Advertentie plaatsen

U kunt eenvoudig een advertentie plaatsen op Speedyellow.com. Dit kost slechts € 10,00 per 4 weken. Maak eerst een gebruikersaccount aan als u die nog niet heeft.